Baan Nokkamin foundation release the new donation for the project “Because every meal is life” via QR code

Bangkok – To be given is the basis of making society become a better place. Ban Nokkamin Foundation Helping public organizations Foster care for children, orphan and homeless. By providing support in education, food and basic factors in the daily lives of children at present, Ban Nokkamin Foundation has sponsored more than 200 children aged…

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น รับบริจาคเพื่อโครงการ “เพราะทุกมื้อคือชีวิต” ผ่านคิวอาร์ โค้ด ทำบุญง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิ๊ก

กรุงเทพฯ – มูลนิธิบ้านนกขมิ้น องค์กรสาธารณประโยชน์ที่ให้ความช่วยเหลือ อุปการะเลี้ยงดูแก่เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาครอบครัว และไม่มีผู้รับผิดชอบในการอุปการะเลี้ยงดู เป็นเด็กเร่ร่อน กำพร้า ถูกทอดทิ้ง โดยให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา อาหาร และปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของเด็กในแต่ละวัน  ปัจจุบันมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้รับอุปการะเด็ก อายุระหว่าง 3 – 20 ปีไว้ในความอุปถัมภ์กว่า 200 ชีวิต  มีโครงการบ้านอุปการะเด็กในประเทศไทยจำนวน 17 ครอบครัว ด้วยเวลาที่ผ่านไป ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้นได้รับอุปการะเด็กมากขึ้น ดังนั้น ทางมูลนิธิบ้านนกขมิ้น  จัดทำโครงการ “เพราะทุกมื้อคือชีวิต” เพื่อเชิญชวนผู้สนใจบริจาคเงินสมทบเป็นกองทุนช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน โดยเปิดรับการชำระเงินแบบง่ายๆ แค่ปลายนิ้วคลิ๊ก ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยแอพพลิเคชั่นของธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งต่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้นและผู้บริจาคในด้านของความสะดวกและความปลอดภัย ทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้สังคมเกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมด้วยการให้ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อิ่มใจทั้งผู้ให้ สุขใจทั้งผู้รับ ******************* สำหรับสื่อมวลชน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ มณฑณ์ญภัฎ กลิ่นมณฑา (เฟิร์น) อีเมล์: pr@brandnow.asia ปิยะภัทร์ สุริยศักด์ิ (เปิ้ล) อีเมล์: prmanager@brandnow.asia ปณิดา เกิดมงคล (โบนัส) อีเมลล์: event@brandnow.asia…